Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij een aantal instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie van het KNGF en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht.

De procedure binnen de praktijk

Een klacht kan worden gemeld bij:

  • de (behandelend) fysiotherapeut,
  • schriftelijk bij de praktijkhouder via emailadres: praktijk@iburg.nl
    dhr A. Iburg en/of praktijkmanager mw A. Tak

De klacht zal zo mogelijk direct bespreekbaar worden gemaakt met u en er zal worden gezocht naar een oplossing. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat u binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin de klacht besproken kan worden.

Een klacht zal altijd besproken worden tijdens de eerstvolgende vergadering. Tijdens deze vergadering zal een plan van aanpak worden gemaakt. Het management van Fysiotherapie Iburg evalueert het plan met de betrokken fysiotherapeut(en) en cliënt(en).

Een klachtenformulier is op verzoek verkrijgbaar in de praktijk, of u kunt een klachtenformulier opvragen via praktijk@iburg.nl.

Bent u ondanks alle inspanningen niet tevreden gesteld, dan verwijzen wij u naar de Klachtencommissie van het KNGF of bij het Regionaal Tuchtcollege om de klacht formeel in te dienen. Hierbij volgt de klachtenprocedure conform het ‘Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)’.

Klachtencommissie van het KNGF

Als u het vooral belangrijk vindt dat uw klacht wordt erkend, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. De Klachtencommissie beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten die alleen of in een praktijk werken. Ook met klachten over medewerkers van de fysiotherapeut kunt u bij deze commissie terecht. De klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen die samen met u het probleem tussen u en uw fysiotherapeut probeert op te lossen. Als u geen bemiddeling wilt of de bemiddeling leidt niet tot het gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie een klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een een schriftelijk onderzoek en mogelijk een hoorzitting met een mondelinge behandeling. De Klachtencommissie komt met een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze klacht in de toekomst kan worden voorkomen. de fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar hoeft ze niet op te volgen. De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen. Verder kan de Klachtencommissie geen uitspraken doen over financiële claims zoals het terugbetalen of niet betalen van nota’s waarover discussie bestaat.

Regionaal Tuchtcollege

Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Regionaal Tuchtcollege Den Haag:
Zuid-Holland en Zeeland
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
Telefoon: 088-3712520
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Schriftelijk indienen

Een klacht bij een van de instanties of commissies moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met onze beroepsorganisatie:

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)