Huisreglement

Huisreglement

Algemeen

Dit reglement staat in onze praktijkmap welke op aanvraag in te zien is. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag: 07.30 uur – 21.00 uur
Vrijdag: 07.30 uur – 18.00 uur
Zaterdag 08.00 uur – 16.00 uur

De praktijk is van maandag tot en met zaterdag telefonisch en per mail bereikbaar binnen de openingstijden. Wil je er rekening mee houden dat onze fysiotherapeuten bezig kunnen zijn met een behandeling? Kleine tip bij meer uitgebreide vragen; probeer te bellen rond het hele of halve uur, of dien een terugbelverzoek in, zodat onze fysiotherapeuten jou op een rustig moment kunnen terugbellen.

Afspraak

De praktijk hanteert geen wachtlijsten en heeft als richtlijn dat binnen twee werkdagen een afspraak zal worden aangeboden. Neem bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs, jouw verzekeringsgegevens, verwijzing van je arts(indien aanwezig). Indien je verhinderd bent, word je verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Behandeling

Om behandelingen en trainingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij jou het volgende:

 • Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Je wordt door ons persoonlijk opgehaald. Graag jouw begrip als je even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al jouw vragen, opmerkingen en veranderingen over jouw klachten. Informeer ons over ongemakken die je  thuis of op het werk van jouw klachten ondervindt. Deze informatie geeft jou en ons meer inzicht in jouw aandoening/problemen. Zo kunnen wij jou nog beter helpen of begeleiden.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 • Als je contact opneemt met jouw arts, overleg dit dan even met jouw fysiotherapeut. Zo kunnen wij jou, indien nodig, een verslag meegeven over/van jouw behandeling.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Je wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal
 • Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 • Wi je bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als je tijdens het wachten lectuur leest, wil je dit dan terugleggen als je de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit zo spoedig mogelijk aangegeven te worden.

Vergoedingen

Je wordt verzocht jouw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor jouw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Indien jouw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt, dan kun je onze tarievenlijst op deze website via ‘tarieven’ en in onze wachtkamer raadplegen.

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met jouw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. Je ontvangt dan geen nota. Op behandelingen die niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komen, zoals ongedekte zorg, sportmedische begeleiding en niet nagekomen afspraken, worden bij jou in rekening gebracht. Betalingen van deze afspraken dien je direct per pin-transactie op de praktijk te voldoen. In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen per jaar, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van jouw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees jouw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door jouw verzekeraar. Voor vragen hierover kun je altijd terecht bij jouw fysiotherapeut.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient en aan de patiënt geen nota wordt gezonden. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijvoorbeeld de dekking is overschreden, worden bij de patiënt ingediend. De patiënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. Heb je twijfels over jouw vergoeding? Vraag het jouw zorgverzekeraar of jouw fysiotherapeut. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen acht dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Iburg vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.